2021
Jodie Hood

حقایق و کاربرگ های دیوار Hadrian’s

دیوار هادریان مرز شمال شرقی امپراتوری روم بود. همچنین به لاتین دیوار رومی یا Vallum Hadriani گفته می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دیوار هادریان به پرونده واقعیت مراجعه کنید یا بسته کاربرگ جامع ما را برای استفاده در کلاس یا محیط خانه بارگیری کنید.