2021
Jodie Hood

حقایق و برگهای جنگل برگریز

جنگل های برگریز جنگل هایی هستند که درختان برگ پهن دارند و سالانه برگ های خود را از دست می دهند. برای اطلاعات بیشتر و کاربرگ کلیک کنید.